Kindlustandvad audiitorteenused

Kindlustandvad audiitorteenused annavad aruande tarbijale teadmise, et esitatud aruanne ei sisalda üldiselt rohkem olulisi vigu kui on välja toodud audiitori aruandes. See on vajalik ettevõttele hea maine ja usaldusväärsuse tagamiseks pankade, klientide ja avalikkuse ees. Kindlustandvad audiitorteenused jaotuvad põhjendatud - ja piiratud kindlustandvateks töövõttudeks, vastavalt sellele, kui põhjalikult on audiitor oma töö teinud. Audiitorfirma ja kliendi vahel sõlmitav leping sisaldab infot, millist kindlust annab töövõtt ja milliste standardite alusel see teostatakse. Kindlustandvad töövõtud hõlmavad eelkõige auditit, ülevaatust ja teisi kindlustandvaid teenuseid.
  • Finantsinformatsiooni auditAuditi kohustuse sätestab Audiitortegevuse seadus, kuid audit võib olla tellitud ka vabatahtlikkuse alusel. Audit on kindlustandev audiitorteenus, mida viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega ning Audiitortegevuse seadusega kliendi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsiooni kohta. Auditis keskendutakse tähtsamatele valdkondadele ja nendega seotud olulisematele riskidele. Teenuse eesmärk on anda avalikkusele kindlust, et finantsaruannetes ei esine olulisi väärkajastamisi. Vandeaudiitori aruandes avaldatakse arvamust üldistavas jaatavas vormis.
  • Finantsinformatsiooni ülevaatusÜlevaatuse kohustuse sätestab Audiitortegevuse seadus, kuid ülevaatus võib olla tellitud ka vabatahtlikkuse alusel. Ülevaatus on kindlustandev audiitorteenus, mida viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste ülevaatamise standarditega ning Audiitortegevuse seadusega kliendi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsiooni kohta. Ülevaatuse käigus saadav kindlustunne on väiksem kui auditi puhul, kuna protseduurid on piiratud ulatusega. Ülevaatuse eesmärgiks on pigem veenduda selles, et puuduvad asjaolud, mis viitaksid vigadele aruannetes esitatud andmetes, seetõttu avaldatakse ka vandeaudiitori arvamus üldistavas eitavas vormis.
  • Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrollMitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli kohustus võib tuleneda otseselt Äriseadustikust, kuid võib olla tellitud ka vabatahtlikkuse alusel. Audiitorkontroll annab huvitatud osapoolele kindlust mitterahalise sissemakse teostaja poolt üle antava vara väärtuse hindamise ja Äriregistrile esitava dokumentatsiooni seadusele vastavuse kohta.
  • Ühinemis- ja jagunemisaruannete kontrollÄriseadustikus sätestatud juhtudel, aga ka vabatahtlikkuse alusel, kontrollib ühinemis- ja jagunemisdokumente audiitor, andes sellega huvitatud osapoolele kindlustunde protsessi seaduslikkuse ning toimivuse osas.
  • Likvideeritava ettevõtte lõpparuande ja vara jaotusplaani kontrollLikvideeritava äriühingu lõpparuande ja vara jaotusplaani kontrolli eesmärgiks on avaldada arvamust, kas likvideeritava ettevõtte lõpparuanne ja vara jaotusplaan on kooskõlas kehtiva Äriseadustiku nõuetega.
  • ErikontrollErikontrollina käsitletakse finantsinformatsiooni kontrollimist ja selle usaldusväärsusele hinnangu andmist. Finantsinformatsioon ei pruugi otseselt tuleneda avalikest finantsaruannetest. Selline teenus annab informatsiooni taotlejale täiendavat kindlustunnet pettuste ja vaidluste vältimiseks.
  • Tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamine ja aruandlusTulevikku suunatud finantsinformatsioon tugineb eeldustele sündmuste kohta, mis võivad toimuda tulevikus ja majandusüksuse võimalike tegevuste kohta. Olemuselt on see väga subjektiivne ning selle koostamine nõuab märkimisväärset otsustuste tegemist. Tulevikku suunatud finantsinformatsioon võib esineda prognoosi, projektsiooni või mõlema kombinatsiooni vormis, näiteks ühe aasta prognoos ja lisaks viie aasta projektsioon. Audiitor avaldab läbivaatamise protseduuride järgselt arvamust finantsinformatsiooni koostamisel rakendatud eelduste põhjendatuse ja adekvaatsuse, möödunud finantsinformatsiooni koostamise aluseks olevate arvestusprintsiipide järjepideva rakendamise kohta tuleviku finantsinformatsiooni koostamisel ning informatsiooni piisava avalikustamise kohta, andes sellega huvitatud osapoolele piisavat kindlust.
  • Pakendiaruande audiitorkontrollPakendiaruande audiitorkontrolli kohustus tuleneb Pakendiseadusest, kuid võidakse läbi viia ka vabatahtlikkuse alusel. Sõltuvalt sellest, kellele aruanne avalikustatakse, millised on pakendi mahud ja millist kindlust soovitakse töövõtuga saavutada. Kontrolli käigus viib audiitor läbi protseduurid ja avaldab arvamust, kas põhjendatud kindlustandva töövõtuna või piiratud kindlustandva töövõtuna. Esimesel juhul on töövõtu protseduurid oluliselt mahukamad, kuid seeläbi saavutatav kindluse tase kõrgem.
  • Projektiaruande audiitorkontroll Ettevõtted või avaliku sektori asutused, kes on saanud projektitoetust Euroopa Liidu struktuurifondidest või Eesti kohalikelt rakendusüksustelt, peavad koostama aruanded toetusraha kasutamise kohta. Projektiaruande audiitorkontroll tuleneb projekti rahastaja nõudest. Üldjuhul esitab rahastaja reeglid ja tinginused audiitorkontrolli läbiviimiseks. Projekti auditi kulu tuleb kirjutada sisse juba projekti eelarvesse.