Teenused

Kindlustandvad audiitorteenused

 • Finantsinformatsiooni audit
 • Finantsinformatsiooni ülevaatus
 • Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontroll
 • Ühinemis- ja jagunemisaruannete kontroll
 • Likvideeritava ettevõtte lõpparuande ja vara jaotusplaani kontroll
 • Erikontroll
 • Tulevikku suunatud finantsinformatsiooni läbivaatamine ja aruandlus
 • Pakendiaruande audiitorkontroll
 • Projektiaruande audit

Seonduvad teenused

 • Audiitorteenus finantsinformatsiooni koostamiseks
 • Muu kokkuleppeline toiming finantsinformatsiooni osas
 • Maksuriskide audit
 • Vastavustöövõtud
 • Tulemusaudit

Nõustamis-, koolitus- ja muud teenused

 • Juhtimis- ja finantsalane nõustamine
 • Raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • Maksukonsultatsioonid
 • Ettevõtte riskijuhtimisega seonduvad teenused
 • Sisekontrollisüsteemide hindamine ja nõustamine
 • Äriplaanide koostamine
 • Arvestusalased täienduskoolitused ja seminarid, sh individuaalne vajaduspõhine koolitus
 • Revisjon