Seonduvad teenused

Seonduvad teenused hõlmavad kas kokkuleppeliste protseduuride läbiviimist kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud seonduvate teenuste standarditega, need töövõtud ei ole kindlustandvad töövõtud, kuna audiitor avaldab arvamust vaid faktiliste tähelepanekute kohta ning ka selle, kellele audiitori töö avalikustatakse.

Kokkuleppeliste toimingute puhul lepitakse audiitoriga kokku konkreetsete rahandusinformatsiooni ja raamatupidamisarvestuse valdkondade kontrolli toimingud.

  • Audiitorteenus finantsinformatsiooni koostamiseksSisuliselt on tegemist teenusega, milles kliendil on võimalus kasutada audiitori kui arvestuseksperdi kogemusi ja teadmisi kliendi finantsinformatsiooni kogumiseks, klassifitseerimiseks ning kokkuvõtete tegemiseks. Selle teenuse alla kuulub ka aastaaruannete koostamine kooskõlas kehtiva seadusandluse ja taksonoomia ning finantsaruande standarditega. Samuti maksudeklaratsioonide koostamine vastavalt seadusandlusele.
  • Muu kokkuleppeline toiming finantsinformatsiooni osasMuu kokkuleppeline teenus finantsinformatsiooni kogumise, rakendamise ja/või töötlemise osas, milles kliendil on võimalus kasutada audiitori kui arvestuseksperdi kogemusi ja teadmisi.
  • Maksuriskide auditKliendi poolt tellitud kliendi maksuarvestuse õigsuse kontroll, andmaks kliendile kindlust tema maksuasjades ning vältimaks või vähendamaks maksuarvestuse väärkajastamisest tulenevaid riske.
  • VastavustöövõtudKokkuleppeline teenus, mille käigus audiitor kontrollib tehingute, aruannete või protsesside vastavust seadustele ja etteantud reeglitele.
  • TulemusauditSiseauditi funktsiooniga seotud teenus, mille eesmärgiks on hinnata tegevuse tulemust ja ressursside kasutamist ning tehakse vajalikke ettepanekuid tulemuste parandamiseks.